Bodemonderzoek en saneringen

TALBOOM Milieu is meer dan 20 jaar erkend als bodemsaneringsdeskundige type II. Wij zijn bevoegd om alle studies met betrekking tot bodemverontreiniging uit te voeren. Hierdoor hebben onze projectleiders een ruime ervaring met opdrachten in het kader van het bodemdecreet. Dit behelst het opmaken van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, het opstellen van bodemsaneringsprojecten, het voorbereiden en begeleiden van saneringen, de rapportage en de milieukundige begeleiding in het kader van grondverzet, alsook de rapportage in het kader van milieuhygiënisch onderzoek van baggerspecie. Bovendien is Talboom Milieu erkend als bevoegd staalnemer voor het bemonsteren van bagger- en ruimingsspecie (MA.1).
Talboom Milieu staat als lid van de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB) garant voor het uitvoeren van werken conform een hoge kwaliteitsstandaard. Daartoe is onze dagelijkse werking georganiseerd binnen het kader van een doorgedreven KIWA-kwaliteitssysteem dat op regelmatige basis zowel intern als extern wordt doorgelicht. Door onze hoge kwaliteitsstandaard en continue drang naar verbetering hebben wij een jarenlange vertrouwensrelatie op kunnen bouwen met diverse kleine en grote ondernemingen alsook met verschillende overheidsinstanties. Uit deze veelzijdigheid volgt dat onze organisatie erop is gericht steeds flexibel te kunnen inspelen op vragen van onze klanten.

Advies

In de bedrijfsvoering van vandaag zijn milieu en bodem niet weg te denken. Of u nu een grote onderneming, KMO, notaris, milieucoördinator of particulier bent; op elk moment kan u geconfronteerd worden met vragen omtrent milieu- en bodemtopics waar u niet onmiddellijk een antwoord op hebt. Het is belangrijk dat dergelijke vragen geen hindernissen worden die uw project negatief beïnvloeden. Het kan wenselijk zijn om een beroep te doen op extern advies. In dat kader kunnen wij u een breed scala aan expertisedomeinen aanbieden naargelang uw behoefte. Wij hebben experten ter beschikking in diverse disciplines zoals bodemonderzoek, bodemsanering, (bio)chemie, geo(hydro)logie, biologie, milieurecht, milieucoördinatie, milieu-advies, etc…

Ter illustratie onderstaand een aantal veel voorkomende vragen die wij krijgen:
- U bent particulier of een bedrijf en wenst een vastgoed te verkopen. Plots wordt u ermee geconfronteerd dat uw vastgoed een risicogrond betreft. Wat nu?
- U weet dat u een risicogrond bezit en wenst deze over te dragen. Er is een bodemonderzoek nodig. Wat dient hiervoor te gebeuren en wat gaat dit kosten?
- U bent notaris en vraagt een bodemattest aan in functie van een overdracht. Hieruit blijkt dat er eerst een oriënterend bodemonderzoek dient te gebeuren. Hoe lang duurt deze procedure?
- U bent bouwheer en dient een studie grondverzet te laten uitvoeren. Wat dient hiervoor te gebeuren en wat gaat dit kosten?
- U hebt een schrijven van OVAM ontvangen waarin u wordt aangemaand tot het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek of een beschrijvend bodemonderzoek. Wat dient er nu te gebeuren en wat gaat dit kosten?
- U maakt zich zorgen om een mogelijke verontreiniging op uw terrein. U weet niet hoe u hiermee dient om te gaan en wenst beter zicht te krijgen op uw wettelijke verplichtingen.
- U bent in het bezit van een terrein waarop een verontreiniging aanwezig is, maar u bent ervan overtuigd dat u deze niet zelf heeft veroorzaakt of was niet op de hoogte van een mogelijke verontreiniging wanneer u het terrein vroeger hebt gekocht. Hoe kan u een statuut onschuldig bezit bekomen?
- U bezit een terrein waarop een bodemsanering dient uitgevoerd te worden. Hoe moet dit nu verder?
- U dient een bodemsanering uit te voeren en wordt geconfronteerd met een hoop kosten. Op welke financiële steun kan u rekenen?
- U bent van plan om een bedrijf over te nemen via aandelenoverdracht. U hebt geen onderzoeksplicht. Echter, welke (bodem)risico’s neemt u mee over?
- …
Vul gerust ons contactformulier in, dan wordt u aansluitend gecontacteerd door één van onze consulenten.


Grondverzet en waterbodem

De grondverzetsregeling legt vast wat er moet gebeuren als u werken zelf doet of laat doen en hoe de bodemmaterialen kunnen worden (her)gebruikt. In een studie grondverzet wordt de kwaliteit van droog grondverzet bepaald; in een studie waterbodem wordt de kwaliteit van een waterbodem bepaald die vrijkomt na bagger- of ruimingswerken.

Als bouwheer zorgt u dat de aannemer die de werken uitvoert over alle gegevens beschikt om de grondwerken wettelijk te kunnen uitvoeren. Als er een bodemonderzoek nodig is, laat u dat uitvoeren zodat een technisch verslag kan worden opgemaakt. Wanneer het gaat om een klein volume bodemmaterialen van minder dan 250m3, moet u enkel een bodemonderzoek laten uitvoeren als het gaat om een risicogrond. Bij grotere werken, waarbij het grondverzet meer dan 250m3 bedraagt, is een bodemonderzoek altijd verplicht. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een Bodemsaneringsdeskundige en wordt gerapporteerd in een Technisch Verslag. Concreet zullen stalen worden genomen van het vaste deel van de aarde die worden geanalyseerd op een aantal parameters in het labo.

Na uitvoering van het bodemonderzoek en conformverklaring van het Technisch Verslag door een bodembeheerorganisatie kan de aannemer de werken uitvoeren. De aannemer die de bodem uitgraaft en afvoert moet de traceerbaarheidsprocedure van een bodembeheerorganisatie volgen. Die procedure moet ervoor zorgen dat de bodemmaterialen die iemand op zijn terrein gebruikt voldoet aan de wettelijke eisen. De erkende bodembeheerorganisaties regelen het administratieve luik van de procedure. Meer informatie over de praktische regeling vindt u op hun websites: Grondbank vzw en Grondwijzer vzw.

De traceerbaarheidsprocedure legt de verplichtingen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen (bouwheer, aannemer, vervoerder, gebruiker) vast. Nadat de werken zijn uitgevoerd en als het bodemmateriaal correct is gebruikt krijgt de eindgebruiker een bodembeheerrapport. Het bodembeheerrapport attesteert de correcte levering van de bodemmaterialen op de plaats van gebruik.

De bovenstaande beschrijving geeft slechts de basisprincipes weer die naar voor komen bij de uitvoering van een bodemonderzoek in functie van grondverzet of waterbodem. Uiteraard is elk dossier anders en in veel gevallen is de situatie complexer. Veel zal afhangen van het expert judgement van de bodemsaneringsdeskundige die het onderzoek uitvoert. Zo kan er in sommige gevallen geen tijd meer zijn om vóór de uitvoering van de werken een Technisch Verslag op te maken. U mag dan, in afwachting van het Technisch Verslag, de gronden tijdelijk opslaan op uw eigen terrein of direct afvoeren naar een tijdelijke opslagplaats. Het kan ook nuttig zijn om uw bouwplannen af te stemmen op de kwaliteit van de gronden zodat de kosten van ontgraving worden gedrukt. In dergelijke gevallen kan u een beroep doen op onze expertise om een gepaste oplossing te vinden. Immers, Talboom Milieu heeft meer dan 20 jaar ervaring als bodemsaneringsdeskundige en onze consulenten staan steeds klaar om u verder te helpen in deze materie. Vul gerust ons contactformulier in, dan nemen wij aansluitend contact met u op. 


Oriënterend Bodemonderzoek

In het oriënterend bodemonderzoek wordt de bodemtoestand van een grond onderzocht. Dit gebeurt door het uitvoeren van staalnames op het vaste deel van de aarde en het grondwater. In bepaalde gevallen kan ook waterbodemonderzoek, asbestonderzoek of onderzoek op oppervlaktewater aangewezen zijn. Het aantal staalnames hangt af van de aard en de grootte van de risicozones. Bij een eerste onderzoek wordt tevens een algemene screening van het terrein uitgevoerd.
In functie van de screening van het terrein worden een aantal grondstalen en grondwaterstalen geselecteerd ter analyse op de verdachte parameters. De verdachte parameters worden bepaald op basis van de vroegere en huidige activiteiten.
Een oriënterend bodemonderzoek dient steeds uitgevoerd te worden door een bodemsaneringsdeskundige. Wordt een verontreiniging vastgesteld, dan gaat de bodemsaneringsdeskundige na wanneer ze ontstond. Was dat voor de inwerkingtreding van het Bodemsaneringsdecreet (29 oktober 1995), dan wordt de verontreiniging 'historisch' genoemd. Dateert ze van later, dan spreken we van een 'nieuwe' verontreiniging.
Een historische verontreiniging wordt verder onderzocht in een beschrijvend bodemonderzoek als er een duidelijke aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging op basis van een aantal specifiek gedefinieerde criteria. Een nieuwe verontreiniging wordt verder onderzocht als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de bodemsaneringsnormen overschreden zijn. In de praktijk wordt de regel gehanteerd dat dit zo is als een analysewaarde hoger is dan 80% van de bodemsaneringsnorm voor die grond.
Finaal zal de bodemsaneringsdeskundige een dossier opstellen waarin het volledige onderzoek wordt gerapporteerd. Dit dossier kan na goedkeuring van de opdrachtgever worden ingediend in het digitale webloket van OVAM. De OVAM zal dan het rapport nakijken en goedkeuren, waarna het voortaan opgenomen wordt op de bodemattesten die voor desbetreffende gronden worden afgeleverd.

De bovenstaande beschrijving geeft slechts de basisprincipes weer die naar voor komen bij de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek. Uiteraard is elk dossier anders en hangt veel af van het expert judgement van de bodemsaneringsdeskundige die het onderzoek uitvoert. Zo kan het in bepaalde gevallen voldoende zijn om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren zonder veldwerk of met beperkte strategie. In sommige gevallen kan zelfs een schrapping risicogrond worden bekomen, kunnen beperkte verontreinigingen onmiddellijk worden uitgegraven of kan een statuut als onschuldig bezitter worden bekomen. Talboom Milieu heeft meer dan 20 jaar ervaring als bodemsaneringsdeskundige en onze consulenten staan steeds klaar om u verder te helpen in deze materie. Vul gerust ons contactformulier in, dan nemen wij aansluitend contact met u op.

Beschrijvend Bodemonderzoek

Indien tijdens voorgaand onderzoek een verontreiniging is vastgesteld op een grond, kan het nodig zijn om een beschrijvend bodemonderzoek op te starten. Een historische verontreiniging wordt verder onderzocht in een beschrijvend bodemonderzoek als er een duidelijke aanwijzingen is van een ernstige bodemverontreiniging op basis van een aantal specifiek gedefinieerde criteria. Een nieuwe verontreiniging wordt verder onderzocht als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de bodemsaneringsnormen overschreden zijn. In de praktijk wordt de regel gehanteerd dat dit zo is als een analysewaarde hoger is dan 80% van de bodemsaneringsnorm voor die grond.

In het beschrijvend bodemonderzoek wordt een verontreiniging afgeperkt zodat de exacte omvang kan worden ingeschat. Dit gebeurt door het plaatsen van boringen en/of peilbuizen rond de verontreiniging. Tevens worden een aantal bijkomende parameters bepaald die kunnen helpen bij het maken van de juiste conclusies. Eens de omvang van de verontreiniging in kaart is gebracht, worden de mogelijke risico’s bepaald waarna kan worden beslist of er moet worden overgegaan tot bodemsanering. Bij historische verontreiniging wordt steeds een risicostudie uitgevoerd om te bepalen of bodemsanering nodig is. Bij nieuwe verontreiniging wordt gesaneerd bij overschrijding van de bodemsaneringsnormen. In een risicostudie worden de humaantoxicologische risico’s, ecotoxicologische risico’s, verspreidingsrisico’s en beleidsmatige risico’s in kaart gebracht. Zo zal er bij de aanwezigheid van een drijflaag of een zinklaag steeds een risico aanwezig zijn. Daarnaast zal ook een saneringsurgentie worden bepaald en zullen gebruiksadviezen worden gedefinieerd.

Finaal zal de bodemsaneringsdeskundige een dossier opstellen waarin het volledige onderzoek wordt gerapporteerd. Dit dossier kan na goedkeuring van de opdrachtgever worden ingediend in het digitale webloket van OVAM. De OVAM zal dan het rapport nakijken en goedkeuren waarna het voortaan opgenomen wordt op de bodemattesten die voor desbetreffende gronden worden afgeleverd.

De bovenstaande beschrijving geeft slechts de basisprincipes weer die naar voor komen bij de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek. Uiteraard is elk dossier anders en hangt veel af van het expert judgement van de bodemsaneringsdeskundige die het onderzoek uitvoert. Zo kan het in bepaalde gevallen mogelijk zijn om een gefaseerde aanpak uit te voeren of een Beschrijvend Bodemonderzoek te integreren in een Oriënterend Bodemonderzoek. Talboom Milieu heeft meer dan 20 jaar ervaring als bodemsaneringsdeskundige en onze consulenten staan steeds klaar om al uw vragen te beantwoorden. Vul gerust ons contactformulier in, dan nemen wij aansluitend contact met u op.


Bodemsaneringsproject

Indien uit een beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat een bodemsanering nodig is, dient een bodemsaneringsproject te worden opgesteld. Het bodemsaneringsproject (BSP) is een rapport waarin de wijze wordt vastgesteld waarop de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd en de eventuele nazorg wordt verzekerd. In het bodemsaneringsproject worden een aantal saneringsvarianten vergeleken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en behalen van de doelstellingen. Deze vergelijking gebeurt door de uitvoering van een Multi Criteria Analyse waarin elk onderdeel aan bod komt. Op basis van die vergelijkende studie wordt een finale techniek voorgesteld die kan worden toegepast om de verontreiniging te saneren.
Hoewel de verwijdering van de verontreiniging de meest adequate oplossing lijkt, kan ze soms niet aangewezen zijn. Afgraving van de verontreiniging kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot onaanvaardbare risico’s of een verplaatsing van het probleem betekenen. De verontreiniging kan ook te diep gelegen zijn waardoor een ontgraving te complex zou worden. In dergelijk geval kan gezocht worden naar alternatieven zoals een in-situ sanering, monitoring, natuurlijke attenuatie, etc…
Het bodemsaneringsproject geldt in principe als omgevingsvergunning. Om die reden dienen ook de nodige vergunningstechnische zaken toegelicht te worden in het dossier. Ook veiligheid, kwaliteit en nazorg komen aan bod.
Finaal zal de bodemsaneringsdeskundige een dossier opstellen waarin het volledige bodemsaneringsproject wordt gerapporteerd. Dit dossier kan na goedkeuring van de opdrachtgever worden ingediend in het digitale webloket van OVAM. De OVAM zal dan het dossier nakijken waarna zij het zal bezorgen aan de nodige vergunningsverlenende instanties. Na 90 dagen en zonder bezwaren kan het dossier worden goedgekeurd waarna een conformverklaring wordt afgeleverd. De conformverklaring zal tevens gelden als omgevingsvergunning voor de bodemsaneringswerken.

De bovenstaande beschrijving geeft slechts de basisprincipes weer die naar voor komen bij het opstellen van een bodemsaneringsproject. Uiteraard is elk dossier anders en hangt veel af van het expert judgement van de bodemsaneringsdeskundige die het bodemsaneringsproject uitvoert. Zo kan het in bepaalde gevallen mogelijk zijn om een beperkt bodemsaneringsproject uit te voeren of een verkorte procedure toe te passen. Talboom Milieu heeft meer dan 20 jaar ervaring als bodemsaneringsdeskundige en onze consulenten staan steeds klaar om al uw vragen te beantwoorden. Vul gerust onderstaand contactformulier in, dan nemen wij aansluitend contact met u op.

Begeleiding bodemsaneringswerken

Wanneer een grond verontreinigd is, kan het nodig zijn om deze te saneren. In dat geval dient een bodemsaneringsproject te worden opgesteld. Na afleveren van de conformverklaring van een bodemsaneringsproject kan de opdrachtgever de nodige initiatieven nemen om de saneringswerken op te starten. Als erkend bodemsaneringsdeskundige type II kan Talboom Milieu de opdrachtgever begeleiden van A tot Z in de uitvoering en verslaggeving van de uit te voeren bodemsaneringswerken.
Onze ondersteuning kan reeds zeer vroeg starten in het voortraject. Immers, in vele gevallen wordt de bodemsanering gecombineerd met andere werken. In dat geval is een adequate adviesverlening omtrent het bodemsaneringsgebeuren onontbeerlijk. Talboom Milieu beschikt over de nodige ervaring in het opstellen van all-in bestekken op maat. Met het bestek kunnen een aantal aannemers worden aangeschreven naar de vrije keuze van de opdrachtgever. Talboom Milieu kan de opdrachtgever begeleiden in het kiezen van de meest economische en meest kwaliteitsvolle offerte.
Na gunning der werken zal Talboom Milieu de opdrachtgever bijstaan als adviseur in de gesprekken met de aannemer zodat de juiste uitvoeringsmodaliteiten kunnen worden vastgelegd.
De werken zullen officieel van start gaan met het indienen van het kwaliteitsplan bij OVAM en het organiseren van de startvergadering. Op de startvergadering dienen alle betrokken partijen aanwezig te zijn (o.a. opdrachtgever, aannemer, veiligheidscoördinator, bodemsaneringsdeskundige, …). De voorziene werkzaamheden worden stap per stap overlopen. Er wordt nagegaan of de voorbereiding volledig is en of de aannemer concrete oplossingen heeft voor de te verwachten problemen. Ook wordt de exacte planning vastgelegd. Talboom Milieu stelt een verslag op van de startvergadering en bezorgt een exemplaar hiervan aan alle betrokkenen, inclusief OVAM.
Tijdens de uitvoering van de saneringswerken zal een milieukundige begeleider van Talboom Milieu aanwezig zijn. Hij zal toezicht houden op de goede uitvoering en de aannemer waar nodig aansturen. Hij ziet erop toe dat alle saneringswerken verlopen volgens het conform verklaarde bodemsaneringsproject en de bepalingen in het bestek.
De milieukundige begeleider zal minimaal aanwezig zijn bij alle “kritische onderdelen”.
Als de sanering een ontgraving betreft zal de milieukundige begeleider controlestalen nemen van te ontgraven gronden, van bodem- en putwanden, van aan te voeren gronden, etc… Indien grondwater wordt bemaald zal de milieukundige begeleider de goede werking van de pompinstallatie en grondwaterzuiveringsinstallatie nauwgezet opvolgen. Bij In-situ saneringen worden de saneringsparameters nauwgezet opgevolgd in meetcampagnes. In functie van de veiligheid zullen steeds luchtmetingen worden uitgevoerd met PID-meter of meer accuratere technieken.
Per dag werfbegeleiding wordt een dagboek milieukundig toezicht opgesteld waarin de bevindingen nauwgezet worden opgenomen.
Talboom Milieu zal instaan voor de gehele rapportage van de bodemsaneringswerken. De rapportage zal in delen worden ingediend bij OVAM onder vorm van het Kwaliteitsplan, Tussentijdse verslagen en het Eindverslag. Het eindverslag wordt opgesteld wanneer de saneringsdoelstellingen zijn gehaald en wanneer dus de eindverklaring kan worden afgeleverd door OVAM. Het afleveren van de eindverklaring geldt als officieel einde van de sanering.

De bovenstaande beschrijving geeft slechts de basisprincipes weer die naar voor komen bij het uitvoeren van bodemsaneringswerken. Uiteraard is elk dossier anders en hangt veel af van het expert judgement van de bodemsaneringsdeskundige die de bodemsaneringswerken uitvoert. Talboom Milieu heeft meer dan 20 jaar ervaring als bodemsaneringsdeskundige en onze consulenten staan steeds klaar om al uw vragen te beantwoorden. Vul gerust ons contactformulier in, dan nemen wij aansluitend contact met u op.

Schadegevallen

Bij uitvoering van werken of tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering van een bedrijf kan een schadegeval plaatsvinden waardoor bodemverontreiniging ontstaat. De OVAM beschouwt een schadegeval als “een onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging”; bijvoorbeeld een lek in een mazouttank, een overvulling van een tank, het vrijkomen van diesel na een incident met een voertuig, een breuk in een leiding… Het Bodemdecreet (artikel 74 t/m 82) voorziet een soepele regeling die het mogelijk maakt om eventuele bodemverontreinigingen, ontstaan als gevolg van een schadegeval, snel en efficiënt te verwijderen. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende toepassingsvoorwaarden voldaan zijn:
• het schadegeval moet binnen de 30 dagen bij de bevoegde overheid gemeld zijn;
• de effectieve behandeling van de bodemverontreiniging moet binnen de 180 dagen na het afleveren van het besluit van de bevoegde overheid kunnen afgerond worden.
De bevoegde overheid kan de gemeente zijn, maar in sommige gevallen moet rechtstreeks de OVAM op de hoogte gesteld worden. Bij een procedure schadegevallen dient u steeds een bodemsaneringsdeskundige te contacteren om u te begeleiden door de procedure. Wij hebben reeds schadegevallen begeleid voor particulieren, kleine en grote ondernemingen alsook overheidsinstanties. Met onze ervaring kunnen wij u wegwijs maken en begeleiden in de procedures die nodig zijn om het schadegeval zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk tot een goed einde te brengen.

De bovenstaande beschrijving geeft slechts de basisprincipes weer die naar voor komen bij het behandelen van een schadegeval. Uiteraard is elk dossier anders en hangt veel af van het expert judgement van de bodemsaneringsdeskundige die de bodemsaneringswerken uitvoert. Talboom Milieu heeft meer dan 20 jaar ervaring als bodemsaneringsdeskundige en onze consulenten staan steeds klaar om al uw vragen te beantwoorden. Vul gerust ons contactformulier in, dan nemen wij aansluitend contact met u op.

Pfas

PFAS, ofwel per- en polyfluoralkylstoffen, zijn een groep van meer dan 6000 verschillende synthetische chemicaliën, met als meest bekende componenten PFOS en PFOA. Door hun unieke chemische stabiliteit en bijzondere eigenschappen groeide de productie en het gebruik ervan pijlsnel vanaf de jaren ’60.
PFAS worden gebruikt in alledaagse producten, zoals sokken, pizzadozen, hygiënische producten, flosdraad, anti-aanbaklagen, blusschuim en zo veel meer omwille van hun vuilafstotende en waterbestendige eigenschappen.
Sinds 2000 is er een wereldwijde daling waar te nemen in de productie van deze stoffen. Aangezien PFAS zeer mobiel en persistent zijn, wat betekent dat ze niet gemakkelijk afbreken, zijn ze vrijwel overal aanwezig in het milieu.
Daarnaast zijn ze ook bio-accumulatief (ze hopen zich op in organismen) en zijn ze toxisch voor mens en milieu.
Het is daarom uiterst belangrijk om onderzoek te doen naar het gedrag en de aanwezigheid van PFAS in de bodem en het grondwater.
Talboom Milieu heeft gedurende de voorbije jaren verregaande expertise opgebouwd in onderzoek en risico-inschattingen van PFAS-verontreinigingen in de bodem, waterbodem en grondwater.
Wordt u geconfronteerd met een PFAS-verontreiniging of maakt u zich zorgen over de al dan niet aanwezigheid van PFAS op uw terrein, neem gerust contact met ons op.

Eén van onze experten zal u met veel plezier verder helpen.

Contacteer ons