Milieucoördinatie, Milieu-advies en Milieuvergunningsaanvragen

 

De milieuwetgeving is een complexe en snel veranderende materie. Onze medewerkers zijn steeds op de hoogte van de laatste veranderingen. Zo zijn wij in staat om u te adviseren om uw bedrijfsvoering af te stemmen op de vigerende wetgeving.

Wij hebben een ruime ervaring met het verlenen van milieu-advies en het uitvoeren van milieu-audits. Wij zijn ook gespecialiseerd in het opstellen van milieuvergunningsaanvragen en het uitvoeren van externe milieucoördinatie. Daarnaast geven wij gespecialiseerd advies over afvalwaterzuivering voor zowel de industriële sectoren als de publieke sector. Wij kennen onze weg in het doolhof van reglementen, heffingen en subsidies, en de administratie die daarmee gepaard gaat.

Milieucoördinatie

Talboom Milieu kan u als extern milieucoördinator bijstaan in het opvolgen van de milieu-wetgeving. Wij adviseren u onder andere over de na te leven wetgeving en de uit te voeren metingen en analyses. Wij staan u bij voor het bijhouden van de afvalstoffenregisters. Dit alles aan de hand van periodieke bezoeken aan uw bedrijf waarbij wij ter plaatse advies kunnen verlenen.


Milieu-advies

Ongeacht of u al dan niet wettelijk verplicht bent om een milieucoördinator aan te stellen, kan u bij ons terecht voor algemeen advies. Wij kunnen u bijstaan bij het opmaken van het Integraal milieujaarverslag (IMJV) of de aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging en winning van grondwater (VMM-aangifte). Daarnaast kunnen wij u ook helpen inzake uw milieu-administratie, het bijhouden van afvalstoffenregisters, opmaak van een kwaliteitsborgingssysteem (dat verplicht is voor sommige inzamelaars van afvalstoffen) , etc...


Milieuvergunningsaanvragen

De milieuvergunningsaanvraag verloopt via de procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag. Wij kunnen instaan voor de volledige opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag klasse 1, 2 of 3 of u begeleiden bij de opmaak van het dossier. Daarbij starten we met de opmaak van een lijst met benodigde informatie voor de opmaak van de aanvraag. Ook na het indienen van de aanvraag blijven wij u bijstaan bij het doorlopen van de procedure.

De bovenstaande beschrijving geeft slechts de basisprincipes weer die naar voor komen bij de uitvoering van een milieucoördinatie, milieu-advies of een milieuvergunningsaanvraag. Uiteraard is elk dossier anders en in veel gevallen is de situatie complexer. Veel zal afhangen van het expert judgement van uw milieuconsulent. Talboom Milieu heeft meer dan 20 jaar ervaring als milieu-adviseur en staat steeds klaar om u verder te helpen in deze materie. Vul gerust ons contactformulier in, dan nemen wij aansluitend contact met u op.

Contacteer ons